Корисно знати


___________________________________
---------------------------------------------
Основна плануюча документація з виробничого навчання у ПТНЗ
Згідно "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ" (наказ Міносвіти №419 від 30.05.2006) основними навчально-методичними документами планування виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі є:
-     навчальний план - це документ, що визначає освітній рівень вступника,
 цілі навчання, перелік обов'язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв'язків, форми, періодичність, терміни контролю 3,У,Н учнів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника;

-     навчальна програма з виробничого навчання    це документ, що визначає

   зміст професійних знань, умінь і навичок та способи і методи їх форму­вання. Робоча навчальна програма розробляється фахівцем, що викладає курс, на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробниц­тва та сфері послуг і погоджується із замовниками робітничих кадрів;

-     поурочно-тематичний план складається педагогом у відповідності до навчальних програм, розглядається на засіданні відповідної методичної комісії, затверджується заступником директора і є документом багатора­зового використання;

-     перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними 3,У,Н, що передбачені програмою виробничого навчання; складається на півріччя майстром ви­робничого навчання під керівництвом старшого майстра, обговорюється методичними комісіями та затверджується заступником директора з НВР;

-     план навчально-виробничої діяльності на квартал розробляється старшим майстром на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідно тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання ро­бочих завдань;

-     план виробничого навчання групи на місяць складається на основі навча­льного плану, програми виробничого навчання і переліку НВР і визначає

конкретний зміст навчально-виробничих завдань учнівської групи, послі­довність та організацію їх виконання;

-     план уроку є обов'язковим особистим документом, складається в довіль­ній формі і має на мсті забезпечити педагогу найбільш ефективне прове­дення уроку. За умови проведення уроків у паралельних групах за однієї і тієї ж теми майстер складає один план уроку з урахуванням особливостей проведення уроку в тій чи іншій групі.

Під час перебування учнівської групи на теоретичних заняттях або виробничий практиці майстер розробляє план роботи на день або працює за індивідуальним планом роботи, який погоджується із старшим майст­ром.

____________________________________________
------------------------------------------------
Типи і види уроків виробничого навчання
У сучасній дидактиці та педагогічній практиці найбільш розповсюджена класифікація уроків згідно визначення основної дидактичної мети, що вирішується на тому чи іншому уроці. Така класифікація характерна і для уроків виробничого навчання, що мають багатокомпонентну структуру і визначають велике різноманіття дидактичних цілей.
Отже, тип уроку виробничого навчання визначається основною дидактичною метою, а
вид - це засіб його реалізації (або вказує на методику його проведення).

Класифікація типів і видів уроків виробничого навчання

Тип уроку
Основна дидактична мета
Вид уроку
Урок формування первинних умінь

Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації: показ нових трудових прийомів і операцій трудової діяльності; формування первинних умінь правильного виконання окремих прийомів з дотриманням правил безпеки
-      інструктаж
-      екскурсія
-      кіно
-      вправа
-      тренаж
Урок формування складних умінь

Закріплення і розвинення умінь виконання окремих прийомів і операцій трудової діяльності з дотриманням якості в роботі; формування умінь і навичок по об'єднанню декілька простих операцій в одну складну при раціональному використанні урочного часу
-      лабораторно-практичні
    заняття
-      вправи
-      імітаційний тренаж
-      самостійна робота

Урок вдосконалення
вмінь    та формування  навичок


Удосконалення та систематизація умінь при виконанні складних робіт, формування навичок при вирішенні складних виробничих завдань.

-      аналіз  конкретних  
     ситуацій
-      конкурс
-      виконання   
    індивідуальних робіт
-       дослідження
Урок  комплексного
застосування З.У.Н при виконанні НВР


Розвинення критичності, аналітичності. логічності мислення, самостійності та творчості учнів при виконанні НВР: комплексне застосування набутих З.У.Н.

-      ділова гра
-      аналіз  конкретних
    ситуацій
-      виконання       
    індивідуальних  робіт             -  ігрове проектування
Контрольно-перевірочний урок

Виявлення глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок виконання окремих операцій та складаних і комплексних робіт: Виявлення недоліків в З.У.Н та їх причин:
Отримання даних для атестації учнів

-      залік
-      тестування        
-      контрольно  -
    перевірочна робота
-      імітаційні вправи
-       конкурс
-       гра

____________________________________
-------------------------------------------------
Цілі виробничого навчання
Навчальна мета передбачає:
-      засвоєння міцного та усвідомленого обсягу загальнотехнічних та спеціальних 3,У,Н за обраним фахом шляхом практичних її застосувань у виробничий діяльності;
-      формування, закріплення і розвиток умінь та навичок планування і здійснення виробничого процесу;
-      формування і розвиток умінь і навичок застосування знань для розв'язання

навчально-виробничих завдань пошукового характеру;

-      формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією

виробництва.

Розвиваюча мета передбачає формування:
-      раціонального мислення та творчості;
-      пізнавальної активності та самостійності;
-      уваги, спостережливості;
-      критичного, аналітичного та логічного мислення;
-      вміння та навички самовдосконалення в обраній професії;
-      звички планувати та контролювати свою працю.
Виховна мета спрямована на виховання:
-      культури навчального процесу;
-      поваги до праці, обраної професії;

-      моральних якостей учнів як особистостей;
-      дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

______________________________________________
-----------------------------------------------------
Типи та види уроків теоретичного навчання

№ п/п
Тип уроку
Вид уроку
Основна дидактична мета
1
2
3
4
1.
Урок засвоєння нових знань
Лекція, бесіда, евристична бесіда, самостійна робота з літературою,
Сприйняття та первинне усвідомлення нової навчальної
розповідь, екскурсія, перегляд кінофільму з обговоренням, робота з електронними підручниками, електронними носіями інформації тощо
інформації, запам’ятовування основних суттєвих фактів, понять, закономірностей
2.
Урок закріплення і удосконалення знань, умінь, навичок
Практична робота, лабораторно-практична робота, самостійна робота, семінар, дискусія, виконання вправ, дидактичні ігри, робота з навчальними програмами на комп'ютері, бінарний урок тощо
Вторинне усвідомлення нового навчального матеріалу шляхом відтворення та застосування набутих знань у практичній діяльності, закріплення знань та формування вмінь
3.
Урок узагальнення та систематизації нових знань та вмінь
Ділова гра, рольова гра, аналіз конкретних ситуацій, конкурс, дискусія, науково-практична конференція, захист рефератів, самостійна робота з додатковою літературою, лабораторно-практична робота тощо
Узагальнення та систематизація набутих знань та умінь за темою, розвиток критичного та творчого мислення, усвідомленої активності учнів. Формування вмінь з прийняття рішень у нестандартних ситуаціях
4.
Комбінований урок
Змішаний (використовуються елементи різних видів уроку)
Сприйняття, закріплення, вдосконалення, застосування та контроль знань, умінь учнів
5.
Контрольно-перевірочний урок
Письмова контрольна робота, залік, тестування, бесіда для фронтального опитування, робота з контролюючими програмами на комп'ютері, ущільнене опитування тощо
Виявлення рівня усвідомленості та глибини знань, перевірка та оцінка вмінь та навичок, їх практичного застосування, отримання даних для атестації

Можна окремо виділити групи нетрадиційних уроків:
-   у вигляді змагань та ігор (конкурси, турніри, вікторини, брейн-ринги тощо);
-   публічного спілкування (прес-конференції, диспути, взаємне навчання тощо);
-   спирання на фантазію учнів (урок-казка, урок-легенда, урок-матриця ідей, урок-винахід тощо);
-   уроки, які комбіновані з іншими організаційними формами навчання (урок –консультація, урок-семінар, урок-залік тощо);
-   основані на нетрадиційній діяльності учнів (уроки-взаємонавчання, уроки-суди, уроки-співпраці, уроки-самоуправління тощо);
-   інтегровані, бінарні.

Урочна форма навчання дозволяє викладачу вирішити такий комплекс дидактичних цілей:
-      повідомлення учням нової інформації, організація самостійного вивчення нового навчального матеріалу, формування усвідомленого розуміння навчальної інформації і розвиток механізмів мислення;
-      повторення і закріплення вивченого матеріалу, узагальнення і систематизація отриманих знань, експериментальне підтвердження нового матеріалу;
-      формування професійних практичних умінь і навичок;
-      формування вмінь і навичок розумової праці;
-      коректування навчального процесу на основі результатів діагностування; поглиблення і доповнення знань і вмінь учнів;
-      контроль, аналіз і оцінювання знань учнів;
-      розвиток пізнавальних здібностей учнів.

При розробці системи уроків за конкретною темою, необхідно враховувати запланований рівень засвоєння знань і вмінь учнів, який буде досягатися на даному уроці та відображатися у навчальній меті через конкретні дії учнів. 

-----------------------------------------------------------------------

ВИСЛОВИ  ПРО  ВИХОВАННЯ

“Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро, справедливість, красу – в цьому суть наших повчань. У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово може зруйнувати в дитини віру у вас як вихователя, збентежити дитячу душу”.
                                                                                         В.О.Сухомлинський

 “Найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкується з нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слово в його устах стає могутнім знаряддям впливу на особистість, яка розвивається”.
 В.О.Сухомлинський

 “Справжній вихователь повинне бути попередником між школою, з одного боку, і життям і наукою – з другого”.
 К.Д. Ушинський

 “...Учитель – це той, хто виховує і викохує нашу зміну, це той, хто вкладає в маленькі голівки наших дітей найвищі ідеали людства, прищеплює їм любов до життя і до праці, прекрасне почуття колективу, честь і мужність, ясність у поглядах, безмежну жадобу до знань”.
 М.Т. Рильський

 “Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи засушеною корою. Заповітна мрія кожного мислячого педагога – щоб серце вихованця було чутливим до кожного слова вихователя, щоб дитяча душа відгукнулась, мов ніжна струна, на тонку музику його душі”.
 В.О. Сухомлинський

 “Учителі, яким діти зобов’язані вихованням, більш пошановані, ніж батьки, яким діти зобов’язані лише народженням: одні дарують нам лише життя, а другі – гідне життя”.
 Аристотель

 “Дитина не може чекати щастя. Вона нетерпляча. Вона хоче і повинна бути щасливою сьогодні, зараз. І який же я педагог, якщо кожна секунда спілкування зі мною не робить її щасливою, і радісною і, звичайно ж, розумною і досвідченою?”
 Ш.О.Амонашвілі

 “Хай педагог завжди поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними; тоді й діти поспішатимуть до школи і радітимуть кожній зустрічі зі своїм вихователем”.
 Ш.О. Амонашвілі

 “У школі має бути якнайбільше яскравих барвистих годин. І для того, щоб вихователь захопив дитину розповіддю (а діти дуже люблять розповідь), потрібно бути простим і щирим, самому відчувати й уникати пишних фраз”.
 П.П. Блонський

 “Коли дитина бачить, що вчитель любить її, чуйно ставиться до її потреб та інтересів, готовий прийти до неї в будь-який час на допомогу, вона відповість йому любов’ю на його любов”.
 В.П.Вахтєров

 “Якщо ти навчаєш, намагайся говорити коротко, щоб розум слухняний відразу ж зрозумів слова і зберігав їх у пам’яті правильно. Все, що зайве, зберігати розум наш не може”.
 К.Горацій

 “Поганий учитель підносить істину, хороший учитель її знаходити”.
 Ф.-В.-А.Дістервег

 “Учитель, вихователь має бути благочестивим, розумним, сумирно мудрим, лагідним, стриманим, не лиходієм, не злим, не заздрісником, не сміхотворцем, не лихословом, а в усьому показувати зразок для наслідування, і щоб учні були, як їхній учитель”.
 Зі статуту Львівської братської школи 1856 р.

 “Коли вчителі будуть привітні та ласкаві, не будуть відштовхувати від себе дітей своїм суворим поводженням, а будуть приваблювати їх своєю прихильністю, манерами і словами... Коли вчителі будуть ставитися до учнів з любов’ю, тоді вони легко завоюють їх серце так, що дітям буде приємніше бути в школі, ніж вдома”.
 Я.А. Коменський

 “Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати лікаря його майстерності, як треба навчати музиканта”.
 А.С.Макаренко

 “Виховання дітей потребує найсерйознішого тону, найпростішого і щирого. В цих трьох якостях полягає найвища правда вашого життя. Щонайменша брехливість, легковажність прирікають виховну роботу на невдачу”.
 А.С.Макаренко

 “Виховувати - не значить говорити дітям хороші слова, наставляти і повчати їх, а передусім самому жити по-людськи. Хто хоче виконати свій обов’язок у вихованні дітей, той повинне розпочати виховання із самого себе”.
 О.М.Острогорський

 “Вихователь! – якою величною має бути тут душа. Справді, щоб творити людину, необхідно самому бути або батьком, або більше, ніж людиною”.
 Ж.-Ж.Руссо

"У наших руках найбільша з усіх цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творив свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого".
В.О. Сухомлинський


Комментариев нет:

Отправить комментарий